Ársreikningur – Efnahagsreikningur2018-12-10T14:51:23+00:00

Skuldir og eigið fé

Skuldir og eigið fé 2018 2017
Eigið fé
Framlag Hafnarfjarðarbæjar 288.695.254 275.497.895
Óráðstafað eigið fé í ársbyrjun 251.977.974 251.537.909
Hagnaður skv. rekstrarreikningi 8.019.153 440.065
Eigið fé samtals 548.692.381 527.475.869
Langtímaskuldir
Veðskuldir 57.969.661 58.373.342
Næsta árs afborgun -7.500.000 -15.750.000
Langtímaskuldir samtals 50.469.661 42.623.342
Skammtímaskuldir
Hlaupareikningslán 9.077.821 31.748.613
Viðskiptaskuldir 6.304.352 10.643.394
Ógreitt vegna starfsfólks 7.010.665 6.866.985
Ógreiddur virðisaukaskattur 1.659.531 2.320.124
Næsta árs afborgun langtímalána 7.500.000 15.750.000
Skammtímaskuldir samtals 31.552.369 67.329.116
Skuldir og eigið fé alls 630.714.411 637.428.327

Eignir

Eignir 2018 2017
Fastafjármunir
Varanlegir rekstrarfjármunir
Fasteignir 226.398.213 226.398.213
Bifreiðar 3.999.645 4.642.306
Vélar og tæki 52.954.153 53.879.284
Áhöld og innréttingar 1.040.964 1.040.964
Golfvöllur 332.614.057 328.806.498
Fastafjármunir samtals 617.007.032 614.767.265
Veltufjármunir
Birgðir 3.349.972 6.874.401
Viðskiptakröfur 8.570.342 14.290.702
Aðrar skammtímakröfur 738.367 862.244
Bankainnistæður 1.048.698 633.715
Veltufjármunir samtals 13.707.379 22.661.062
Eignir alls 630.714.411 637.428.327