Ársreikningur – Sjóðstreymi2018-12-10T14:51:36+00:00

Handbært fé frá rekstri

2018 2017
Hagnaður ársins 8.019.153 440.065
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á hreint veltufé:
Afskriftir fastafjármuna 9.345.539 9.015.451
Verðbætur langtímalána 705.500 570.350
18.070.192 10.025.866
Breytingar rekstrartengdra eigna- og skuldaliða
Skammtímakröfur 5.844.237 -2.340.271
Vörubirgðir 3.524.429 641.667
Skammtímaskuldir -4.855.955 865.510
4.512.711 -833.094
Handbært fé frá rekstri alls 22.582.903 9.192.772
Fjárfestingahreyfingar
Endurbætur á golfvelli og húsnæði -3.807.559 -22.432.679
Véla og bifreiðakaup -7.777.747 -8.475.000
Fjárfestingahreyfingar alls -11.585.306 -30.907.679
Fjármögnunarhreyfingar
Afborgun veðskulda -1.109.181 -12.943.000
Framlag Hafnarfjarðar 13.197.359 13.197.360
Hlaupareikningslán -22.670.791 21.686.629
Fjármögnunarhreyfingar  alls -10.582.613 21.940.989
Hækkun/lækkun á handbæru fé 414.984 226.082
Handbært fé í ársbyrjun 633.714 407.632
Handbært fé 31.10.2018 1.048.698 633.714